Този сайт използва бисквитки, за да персонализира страницата спрямо Вашите интереси. Ако останете на страницата, Вие се съгласявате с използването на бисквитки.
Приемам

Информация за дизеловите двигатели ЕА189

Информация за дизеловите двигатели ЕА189

EA189 & EA 189, Diesel (дизел), NOx

 1.Какво представлява търговската мярка на Volkswagen за изграждане на доверие? 

С помощта на търговската мярка за изграждане на доверие, Volkswagen информира своите клиенти относно обстоятелството, че тя ще разглежда всички оплаквания, които са установени в резултат на прилагането на техническите мерки по отношение на превозни средства с дизелови двигатели от типа EA189, и които се отнасят до определени части от двигателя и система за третиране на отработени газове. Мярката за изграждане на доверие се прилага за период от 24 месеца, който започва да тече считано от момента, в който на превозното средство е отпусната тази техническата мярка, и единствено за превозни средства, чийто пробег е по-малък от 250 000 км към момента на внедряване на мярката за изграждане на доверие (което от двете обстоятелства настъпи по-рано).

Volkswagen винаги е посочвало, че прилагането на техническата мярка не оказва отрицателно въздействие върху стойностите, свързани с разхода на гориво, стойностите на емисиите на СО2, мощността на двигателя, въртящия момент, шумовото замърсяване или дълготрайността на двигателя и неговите компоненти. Всички стойности, които се отнасят до типовото одобрение на превозното средство, остават в сила. Регулаторните органи изрично потвърдиха, че са спазени регулаторните изисквания. Потвърждението се отнася също така и по отношение на изискванията за дълготрайност на системите за регулиране на емисиите. Мерките за изграждане на доверие нямат отношение към този принцип.

Посредством търговската марка за изграждане на доверие, Volkswagen се дава ясен сигнал, че актуализацията не оказва отрицателен ефект върху експлоатационната дълготрайност на превозното средство. Целта на тази мярка е да послужи като средство за засилване на доверието на клиентите в техническата мярка и следва да насърчи повече клиенти да внедрят тази актуализация по отношение на своите автомобили.

Скоро клиентите ще имат възможност да получат подробна информация относно условията и обхвата на мярката за изграждане на доверие от всички оторизирани дилъри и сервизи за съответната марка на притежаваното от тях превозно средство.

2.Кои търговски марки предлагат мярката за изграждане на доверие и кои модели са засегнати?

Мярката за изграждане на доверие се прилага по отношение на всички модели на Volkswagen, Audi, Seat, Skoda и Volkswagen Commercial Vehicles с дизелови двигатели тип EA189, които са получили техническата мярка.

3.По отношение на кого се прилага мярката за изграждане на доверие?

Мярката за изграждане на доверие ще бъде предложена на всички клиенти на Audi, чиито превозни средства са оборудвани с дизелов двигател тип EA189 и чието превозно средство е станало обект на актуализация в контекста на дизеловите характеристики. Тя се прилага само по отношение на превозни средства, чийто пробег е по-малък от 250 000 км към момента на внедряване на мярката за изграждане на доверие.За да отговарят на условията, клиентите трябва да представят доказателство, в уверение на това че всички препоръчани и указани от производителя дейности, свързани със сервиз и поддръжка, са извършени (т.е. това важи за автомобили с пълно сервизно досие и история).

Обхватът на мярката за изграждане на доверие се отнася и до всички клиенти, чиито одобрени превозни средства вече са получили техническата мярка, от датата на нейното получаване (при условие, че са спазени всички останали изисквания, свързани с Мярката за изграждане на доверие). Мярката за изграждане на доверие е свързана с идентификационния номер на превозното средство и би разширила своите граници на действие, включвайки потенциалния нов собственик, в случай че превозното средство бъде продадено в рамките на 24-месечния период, обхванат от критериите за приложимост.

Мярката за изграждане на доверие се прилага в рамките на целия свят, с изключение на Съединените щати, Канада и Южна Корея, които са обект на различни установени правила.

4.Кои компоненти включени в обхвата на Мярката за изграждане на доверие?

Мярката за изграждане на доверие обхваща общо 11 компонента, свързани със системата на рециркулация на отработените газове, системата за впръскване на горивото и системата за последваща обработка на емисиите: ламбда-сонда, температурен датчик, EGR превключващ клапан, клапан за рециркулация на изгорелите газове, сензор за диференциално налягане на рециркулацията на отработените газове, инжектор, помпа за високо налягане, горивна релса, клапан за регулиране на налягането, датчик за налягане, тръбопроводи за високо налягане.

Мярката за изграждане на доверие не влияе на позицията на Volkswagen, че техническите мерки нямат отрицателно въздействие върху издръжливостта на двигателя и неговите компоненти. Регулаторите потвърдиха, че техническите мерки отговарят на всички законови изисквания и не оказват неблагоприятно въздействие върху стойностите на разхода на гориво, стойностите на емисиите на CO2, мощността на двигателя, въртящия момент и шумовото замърсяване.

5. Какви са условията свързани с мярката за изграждане на доверие?

В допълнение към условията, посочени по-горе:

1).Мярката за изграждане на доверие

- може да бъде проведена, оценявана и използвана единствено от страна на оторизиран дилър;

- се прилага за оплаквания само по отношение на използваните материали и извършената работа във връзка със следните компоненти на системата EGR, система за впръскване на горивото и система за последваща обработка на емисиите: ламбда-сонда, температурен датчик, EGR превключващ клапан, EGR клапан, сензор за диференциално налягане EGR, инжектор, помпа за високо налягане, горивна рейка, клапан за регулиране на налягането, датчик за налягане, тръбопроводи за високо налягане;

- не покрива заменени превозни средства, преки извънредни разходи, щети и др.

(2) при условие, че:

- засегнатото превозно средство с дизелов двигател EA189 е участвало в хода на провеждане на сервизното действие;

- превозното средство е било надлежно и целесъобразно обслужвано в съответствие с графика за сервизно обслужване, актуализациите и извикванията, в съответствие с указаното от Volkswagen.

(3) и при условие, че не се прилага нито един от следните случаи:

- Случаи на естествено физическо износване, т.е. обезценка на превозно средство вследствие на амортизация;

- В случай че собственикът или неоторизиран сервизен партньор или търговец не е извършил по целесъобразен начин даден ремонт, обслужване или грижа по отношение на превозното средство (например използвайки неоригинални части и т.н.);

- В случай че не са спазени инструкциите за работа, манипулация и грижи по отношение на превозното средство, които са описани в ръководството за експлоатация;

- В случай на повреда на превозното средство, предизвикана от външни лица и страни или външни условия, като например възникнала злополука, гръмотевична буря/градушка, наводнение и др., които представляват основание за конкретното оплакване;

- В случай на кое да е оплакване по отношение на филтър за твърди частици, което се дължи на прекомерно отлагане на пепел и сажди;

- В случай на неоторизирано поставяне в превозното средство на части или в случай на промени по отношение на превозното средство, извършени по неоторизиран способ, например чрез (чип) тунинг;

- В случай на нецелесъобразна експлоатация на превозното средство, например за участие в автомобилни спортни състезания или в случай на претоварване;

- В случай че собственикът на превозното средство не представи оплакването в рамките на целесъобразния утвърден времеви срок;

- В случай че собственика на превозното средство не е предоставил на Volkswagen възможност да разреши проблема в рамките на целесъобразен времеви период.

6. Прилага ли се мярката за изграждане на доверие и тогава, когато автомобилът ми вече е участвал в  техническата мярка?

Да. Мярката за изграждане на доверие се прилага с обратно действие за всички автомобили, които в миналото вече са участвали в прилагането на техническата мярка, считано от датата на провеждане на техническата мярка (ако са налице всички други предпоставки за прилагане на мярката за изграждане на доверие).

В случай, че за Вас са възникнали разноски за услуги, свързани с участието в прилагането на техническата мярка, Volkswagen ще направи проучване, дали предпоставките за прилагане на мярката за изграждане на доверие са налице във Вашия случай и дали Volkswagen ще поеме тези разноски. Искането за  възстановяване на разноски трябва да бъде подадено до 31 декември 2017 г. при оторизирания сервизен партньор на Volkswagen в държавата, в която са били извършени услугите.

EA189 & EA 189, Diesel (дизел), NOx