Този сайт използва бисквитки, за да персонализира страницата спрямо Вашите интереси. Ако останете на страницата, Вие се съгласявате с използването на бисквитки.
Приемам

Официални правила на национална потребителска промоция

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Организатор на промоцията е "Порше БГ" EOOД с ЕИК 131258238, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 7Б, етаж 4, наричано по нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на www.volkswagen.bg, www.vw-lekotovarni.bg и www.audi.bg

2.3. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им посочените в т.2.2  Интернет адреси.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица над 18 години и юридически лица, живеещи, респ. регистрирани,  на територията на Република България, с изключение на служителите на "Порше БГ" ЕООД, "Порше Интер Ауто БГ" ЕООД, "Порше Лизинг БГ" ЕООД, "Порше Брокер БГ" ЕООД, "Порше Мобилити БГ" ЕООД, "Хаас-60" ЕООД, "Автохит 2000" ООД, "Вестауто М" ООД, "Авточойс" ООД, "Хоби Кар" ЕООД, "Автотехника-П.М." ЕООД, "Автотрейд" ООД и "Ауто ДГ" ООД.

4.2. Участвайки в тази промоция приемате да се ангажирате с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 1.10.2018 г. и продължава до 15.12.2018 г.

5.2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с част 2, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупените продукти.

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Всеки клиент, закупил 4 броя зимни гуми Continental (наричани по-долу "комплект зимни гуми" от марка Continental) от оторизираните дилърски продажбено-сервизни комплекси на Volkswagen или Audi на територията на страната, получава талон за участие в томбола за разпределение на обявените награди.

6.2. Клиентът ще получи талон за участие в томболата съобразно правата, с които дилърството разполага за официално представителство, от където е закупен комплектът зимни гуми . В дилърствата с оторизирани права за продажба на фабрично нови автомобили с марка Volkswagen, талонът за участие ще бъде за томболата за разпределение на Оригинални Аксесоари Volkswagen. В дилърствата с оторизирани права за продажба на фабрично нови автомобили с марка Audi, талонът за участие ще бъде за томболата за разпределение на Оригинални Аксесоари Audi.  Определящо е физическото мястото на закупуване, а не наименованието на дилърството.

6.3. Изключение относно формулировката по т. 6.2. е валидно за фирма "Ауто ДГ" ООД, Сливен, където критерий за определяне на талона за участие в томболата е оторизираното право за сервизно обслужване, а не правото за продажба. Изключението се налага, защото юридическото лице "Ауто ДГ" ООД не е оторизиран продажбен комплекс за фабрично нови автомобили към дилърската мрежа на "Порше БГ" ЕООД.

6.4. Всеки клиент, освен талонът за участие, ще бъде помолен да попълни и предоставената му Декларация-съгласие за използване на лични данни, чрез която да изрази в писмена форма своето съгласие неговите лични данни да бъдат въведени и обработвани в базата данни на Организатора за целите на настоящата Промоция. Без наличието на попълнена декларация е невъзможно участието в Промоцията, въпреки изпълнение на условието за покупка на 4 броя зимни гуми Continental.

6.5. Всеки участник има право, ако спечели в томболата и при спазване на условията на играта, да получи само такъв аксесоар, какъвто и от каквато марка предлага конкретното дилърство, от което е предоставен талонът.

6.6. Талонът се попълва надлежно и предава на съответното длъжностно лице или поставя в обособеното за целта място. Задължително условие за получаване на награда е правилното и пълно попълване на изискваните данни. В случай че дадено лице бъде изтеглено като печеливш и изискуемите данни не бъдат въведени съобразно изискването, Организаторът не носи отговорност за доставката на наградата.

6.7. Задължителни данни за попълване в талона за участие в промоцията за разпределение на наградите:
- Име и фамилия. Задължително е участникът да посочи своите имена и дата на раждане.
- Мобилен телефон. Задължително е участникът да посочи своя актуален персонален номер на мобилен телефон, на който може да бъде открит при спечелване на награда.
- Електронен адрес (e-mail). Задължително е участникът да посочи своя актуален персонален електронен адрес, на който може да бъде уведомен  при спечелване на награда.
- Място за получаване на наградата. Задължително е участникът да посочи като място за получаване на наградата един от изброените в раздел "Оторизирани представителства за продажба на марките Volkswagen и Audi в България" комплекси.
- Номер на фактурата. Задължително е участникът да посочи номерът на фактурата, с която е закупил 4 броя зимни гуми марка Continental за удостоверяване на покупката.
- Дата. Желателно е участникът да посочи датата на фактурата, с която е закупил 4 броя зимни гуми марка Continental за удостоверяване на покупката.
- Подпис. Задължително е участникът да постави своя подпис върху талона, с който удостоверява, че приема условията на кампанията и дава разрешение за обработка на личните му данни.

6.8. Имената на печелившите ще бъдат изтеглени в присъствието на управителя на дружеството и трима свидетели на 20 декември 2018 год. и публикувани на страниците www.volkswagen.bg и www.vw-lekotovarni.bg за клиентите, участващи за разпределение на Оригинални Аксесоари Volkswagen и на www.audi.bg за клиентите, участващи за разпределение на Оригинални Аксесоари Audi. Всеки един от спечелилите ще получи имейл или телефонно обаждане от Организатора или негов оторизиран представител.

6.9. Всеки изтеглен като печеливш ще може да получи наградата си в посоченото от него Оторизирано представителство на Volkswagen или Audi в страната (наричани за кратко "наградни центрове") до 28 февруари 2019 год. Пълен списък на оторизираните представителства ще намерите в раздел "Оторизирани представителства за продажба на марките Volkswagen и Audi в България".

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Награди Оригинални Аксесоари Volkswagen.

·  Оригинален Volkswagen GTI куфар с каталожен номер 5G6087301 GCA и продажна цена 355,20 лв. с ДДС - 1 брой;

·  Оригинален Volkswagen GTI спортен сак с каталожен номер 5KA087318 и продажна цена 141,60 лв. с ДДС - 8 броя;

·  Оригинален Volkswagen GTI портфейл с каталожен номер 5GB087400 041 и продажна цена 66,00 лв. с ДДС - 12 броя;

7.2. Награди Оригинални Аксесоари Audi.

·  Оригинален Audi куфар с каталожен номер 3151800300 и продажна цена 673,20 лв. с ДДС - 1 брой;

·  Оригинален Audi спортен сак с каталожен номер 3151600100 и продажна цена 220,80 лв. с ДДС - 6 броя;

·  Оригинална Audi Bluetooth колонка с каталожен номер 3291700700 и продажна цена 75,60 лв. с ДДС - 10 броя;

7.3. Посочените цени, на включените в промоцията рекламни Оригинални Аксесоари по т. 7.1. и т. 7.2., са валидни към момента на стартиране на кампанията. Организаторът си запазва правото на промени без предизвестие.

7.4. Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

7.5. Съгласно изискванията на чл. 73, ал.1 от ЗДДФЛ съществува надлежно задължение на Организатора за подаване на информация относно стойността на раздадените подаръци. С участието си в настоящата промоция, клиентът дава съгласието си, в случай че спечели, да предостави трите си имена и ЕГН (ЛНЧ) за коректното деклариране на предоставената му награда към данъчните органи.

ЧАСТ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът на промоцията не отговаря за качеството на наградите.

8.2. Организаторът на промоцията не носят отговорност и няма да участват като страни в спор, в случай че печеливш участник не декларира получената от нея/него награда спрямо изложено в чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ).

ЧАСТ 9. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

9.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани, заменяни или изплащани в паричен еквивалент.

ЧАСТ 10. СПОРОВЕ

10.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 11. ПУБЛИЧНОСТ

11.1. С участието в тази промоция участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и публикувани в Интернет материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт и електронен адрес по време и във връзка с промоцията, а също и в период от 6 (шест) месеца след края й.

ЧАСТ 12. ОТОРИЗИРАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ЗА ПРОДАЖБА НА МАРКИТЕ VOLKSWAGEN И AUDI В БЪЛГАРИЯ (НАГРАДНИ ЦЕНТРОВЕ)

12.1 Комплекси Volkswagen, включени в промоцията:

Порше София Изток
бул. Околовръстен път 360
1186 София

Порше София Юг
кв. Овча купел, ул. Бойчо Бойчев №16
1632 София

Хаас-60
бул. България 121
4000 Пловдив

Авточойс
Западен пътен възел, ул. "Козлуджа" 27
5000 Велико Търново

Автотехника ПМ
Сторгозия 193
5800 Плевен

Автохит 2000
бул. Никола Петков 55
6000 Стара Загора

Хоби Кар
бул. Христо Ботев 1
7015 Русе

Вестауто-М
СПЗ, ул. Атанас Буров 1-3
8010 Бургас

Ауто-ДГ
бул. Банско шосе 8Е
8800 Сливен

Автотрейд
бул.Трети Март №59
9000 Варна

12.2 Комплекси Audi, включени в промоцията:

Порше София Запад
бул. Европа №447
1331 София

Порше Пловдив
ул. "Пазарджишко шосе" №82A
4000 Пловдив

Порше Варна
бул. Ян Хунияди №2
9000 Варна

Автохит 2000
ул."Хрищян войвода" №28
6000 Стара Загора

Вестауто - М
ул. Одрин 82
Бургас 8000

Порше София Изток бул. Околовръстен път 360, 1186 София

Хаас-60 бул. България 121, 4000 Пловдив

Хоби Кар б ул. Христо Ботев 1, 7015 Русе

Автохит 2000 бул. Никола Петков 55, 6000 Стара Загора

Порше София Юг кв. Овча купел, ул. Бойчо Бойчев №16, 1632 София

Автотехника ПМ кв. Сторгозия 193, 5800 Плевен

Вестауто-М СПЗ, ул. Атанас Буров 1-3, 8010 Бургас

Авточойс Западен пътен възел, ул. "Козлуджа" 27, 5000 Велико Търново

Автотрейд бул.Трети Март №59, 9000 Варна

Ауто-ДГ бул. Банско шосе 8Е, 8800 Сливен