Този сайт използва бисквитки, за да персонализира страницата спрямо Вашите интереси. Ако останете на страницата, Вие се съгласявате с използването на бисквитки.
Приемам

Общи условия за предварителна резервация ID.3 1st

Общи условия за предварителна резервация ID.3 1st

 ID.3 1ST (АйДи.3 Фърст)

Общи условия за предварителна резервация

на Порше БГ ЕООД, ЕИК 131258238 

 

1. Обща информация

С Вашата резервация си осигурихте производствена квота за ID.3 1ST.

Всички услуги по тази резервация, предоставяни от Порше и от оторизирания дилър, избран от клиента (виж т. 3), се уреждат от настоящите Общи условия (по-нататък наричани "ОУ"); това важи и за бъдещи резервации, дори да не е направено изрично позоваване на ОУ. С направената резервация клиентът признава настоящите ОУ за правно обвързващи.

Общите условия на клиента не се считат за договорени и поради това не се прилагат.

Измененията и допълненията към договорите, сключени въз основа на тези ОУ, трябва да бъдат направени в писмена форма, за да бъдат правно валидни; същото важи и за всяко неспазване на това формално изискване. Допълнителни устни споразумения нямат правно действие.

 

2. Дата на влизане в сила

Вашата резервация влиза в сила веднага след като я направите и ние получим платежна гаранция за резервацията в размер на 2 000 лева.

 

3. Резервация и поръчка

Тази резервация Ви осигурява производствена квота за ID.3 1ST, но не представлява покупка или поръчка на автомобил. Веднага щом наближи началото на производството на автомобила, който сте резервирали, ще Ви помолим да посетите избрания от Вас дилър в България, който ще може да направи поръчката. В последствие може да бъде изготвен договор за продажба между Вас и този дилър, който съдържа покупната цена на превозното средство, както и всички други дължими такси. Можете да избирате от следните оторизирани дилъри: https://www.volkswagen.bg/vw-dealer. След като направите поръчката си при оторизиран дилър, Порше БГ ЕООД незабавно ще Ви възстанови сумата на платежната гаранция. За възстановяването ще се използва същия начин за плащане, който сте използвали за да направите резервацията. Ако все още не сте сключили договор за покупка, можете да отмените резервацията си по всяко време (т. 11). В този случай гаранцията за резервация ще Ви бъде възстановена в пълен размер в рамките на 14 дни.

Порше БГ ЕООД си запазва правото да откаже резервации без да посочва причини; по-специално, резервации ще бъдат отказвани ако ID.3 1ST не е наличен, вече не е наличен или не може да бъде доставен.

Уведомяваме Ви, че автомобилът ID.3 1ST ще се произвежда в лимитирана серия, в три различни линии на оборудване. Информация за точното разполагаемо количество автомобили от всяка линия, които могат да бъдат произведени, ще е дадена от производителя преди момента на сключване на договора за продажба между Вас и дилъра. Възможно е към този момент количеството да е изчерпано, за което ще бъдете надлежно уведомени от дилъра преди сключване на такъв договор.

 

4. Начини за плащане

Следните опции за плащане са на разположение на нашите клиенти:

Незабавен банков превод: Клиентите имат възможност да извършват незабавен превод чрез онлайн банкиране с въвеждане на PIN/TAN, при което онлайн трансферът се осъществява чрез отделен, защитен прозорец за плащане.

 

5. Отказ от прихващане

Клиентите ни нямат право да прихващат искания за плащане от Порше БГ ЕООД или оторизирания дилър с евентуални насрещни искове от какъвто и да е вид, освен ако Порше БГ ЕООД и/ или оторизираният дилър са признали писмено насрещните искове, или ако тези искове са законно установени.

 

6. Потвърждение; непрехвърляемост

С настоящото потвърждавате, че сте уведомени за това, че платежната гаранция за Вашата резервация няма да бъде използвана от нас за други цели, или предоставян на трети лица, или предоставян за доверително управление. Лихва по платежната гаранция няма да бъде начислявана. Резервацията Ви не може да бъде прехвърляна или възложена на трета страна без предварителното писмено съгласие на Порше БГ ЕООД.

 

7. Разпоредби относно гаранция/ отговорност

Порше БГ ЕООД не гарантира специфични характеристики на резервирания ID.3 1ST, освен ако такава гаранция е посочена изрично. Изключват се претенции за придаване на определени характеристики и специално оборудване.  

 

В частност се изключват и всякакви претенции в случай на нефункциониране на сървъра на Порше БГ ЕООД и всякаква свързана с това загуба на резервацията.

Порше БГ ЕООД при никакви обстоятелства не носи отговорност за щети и последващи вреди, произтичащи от договора за резервация, извън предвидения от закона обхват. В случай че Порше БГ ЕООД носи отговорност за такива щети, тя се ограничава до възстановяване на авансовото плащане.

 

8. Приложимо право/ подсъдност

Към всички разногласия, възникващи във връзка с търговските отношенията и правни спорове ще се прилага изключително българското право, при изключване на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки.                 

Доколкото не е изключено от закона, се прилага приложимото право между търговци.

По отношение на всички спорове се счита, че е договорена местната юрисдикция на компетентния съд по седалището на оторизирания дилър. За потребители юрисдикцията се определя според Закона за защита на потребителите.

 

9. Салваторна клауза

В случай че отделни разпоредби на тези ОУ и/или на договора, към който те се прилагат, са или станат недействителни, то това не засяга действителността на останалите разпоредби и договора, а тези Общи условия остават валидни и за двете страни. Договарящите страни са задължени да приемат нова разпоредба, която да се доближава максимално до целта на недействителната разпоредба, като се вземат предвид интересите на двете страни.

 

10. Авторско право

Всички представяния и текстове, публикувани на началната страница от уебсайта на Порше БГ ЕООД, включително горепосочените Общи условия, са защитени с авторски права. Всяка употреба извън предназначението им в рамките на онлайн поръчката, по-специално възпроизвеждане, имитация и т. н., без изричното предварително съгласие на Порше БГ ЕООД, е забранено.

 

11. Инструкции относно право на анулиране/прекратяване

Ако клиентът е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, той има законното право да анулира настоящата резервация в рамките на 14 дни, без да посочва основания.

Независимо от това Порше БГ ЕООД предоставя на клиента право на отказ от резервацията, докато превозното средство бъде поръчано от оторизирания дилър. Това означава, че резервацията може да бъде отменена без да се посочват причини, докато бъде направена поръчка; правото на анулиране на резервацията се изключва от момента, в който бъде направена поръчка при конкретен дилър. За да упражни правото си на анулиране, потребителят трябва да информира Порше БГ ЕООД чрез ясно волеизявление (например чрез писмо, изпратено по пощата или по имейл) за решението си да анулира резервацията. Потребителят може да използва формуляра за анулиране, който може да бъде изтеглен по-долу; това обаче не е задължително.

Ако потребителят отмени договора, Порше БГ ЕООД трябва да възстанови платежната гаранция за резервация незабавно, най-късно 14 дни след получаване на уведомлението за отмяна. За възстановяването на платежната гаранция се използва същия начин на плащане, какъвто сте използвали за резервацията.

 

Порше БГ ЕООД

Разплащателна сметка:

IBAN: BG64RZBB91551060487213

BIC: RZBBBGSF

Статус: май 2019