Меню
Затваряне на менюто
Затвори

Верига на доставките - намаляване на емисиите и контрол на стандартите

Степента на екологична устойчивост на дадено електрическо превозно средство зависи в голяма степен и от веригата за доставките - т.е. от производството на материали и компоненти от партньорите по веригата и от добива на необходимите за тях суровини. Ето защо Volkswagen работи за намаляване на емисиите на CO2 по цялата верига на доставките на своята гама от електромобили.

Степента на екологична устойчивост на дадено електрическо превозно средство зависи в голяма степен и от веригата за доставките - т.е. от производството на материали и компоненти от партньорите по веригата и от добива на необходимите за тях суровини. Ето защо Volkswagen работи за намаляване на емисиите на CO2 по цялата верига на доставките на своята гама от електромобили.

Верига на доставките - намаляване на емисиите и контрол на стандартите

Степента на екологична устойчивост на дадено електрическо превозно средство зависи в голяма степен и от веригата за доставките - т.е. от производството на материали и компоненти от партньорите по веригата и от добива на необходимите за тях суровини. Ето защо Volkswagen работи за намаляване на емисиите на CO2 по цялата верига на доставките на своята гама от електромобили.

Тук можете да се запознаете с конкретна информация и да научите повече за веригата на доставките при електромобилите:

  • Производствените условия и процеси при компаниите поддоставчици са особено важен фактор за формиране на CO2 баланса и енергийната ефективност на електромобилите. Производството на акумулаторни батерии за електрически автомобили все още е много енергоемък процес с влагане на много редки и ограничени суровини.
  • Емисиите на CO2 в производството на компоненти за електромобили се намаляват допълнително чрез използване на зелена електроенергия.
  • Volkswagen работи активно със своите партньори, за да направи веригата на доставки в производството на електромобили по-прозрачна и същевременно с това следи стриктно за изпълнението на екологичните и социалните стандарти.
  • "Responsible Raw Materials Report" предоставя важна информация за начините и пътищата, по които Volkswagen си набавя суровините с високорисков характер.

Намаляване на емисиите на CO2 при производството на акумулаторни батерии

Електромобилите вече са по-ефективни и екологично устойчиви от моделите с двигатели с вътрешно горене в течение на целия си жизнен цикъл. В същото време, влияние върху CO2 баланса на електрическите превозни средства има не само произходът на електроенергията за зареждане, но и емисиите на CO2, отделени по време на производството. И въпреки че според резултатите от изследване на Техническия университет в Айндховен, цялостният CO2 баланс при автомобилите с електрическо задвижване вече също е по-добър от този при автомобилите с двигатели с вътрешно горене, производителите продължават да работят за допълнителното намаляване на емисиите в производството на електромобили.

Производството на акумулаторните батерии за електромобилите все още е относително енергоемък процес, а големите енергийни разходи са основният източник на произтичащите емисии на CO2. Затова използването на възобновяеми енергийни източници играе много важна роля - очаква се в бъдеще нарастващият дял на зелената енергия в електроенергийния микс да направи електрическата мобилност още по-устойчива в екологичен план. Задължителното използване електроенергия от възобновяеми източници в производството на акумулаторни клетки има за цел да намали допълнително въглеродния отпечатък на акумулаторните батерии, като се очаква въвеждането и на обвързващи горни граници на емисиите на CO2 за всеки отделен компонент. По този начин зелената електроенергия следва трябва да навлезе по-трайно и дълбоко и във веригите за доставки и  особено в производството на аноди и катоди.

Необходими за производството на акумулаторните батерии суровини 

Осигуряването на необходимите природни ресурси е сериозно предизвикателство още в самото начало на веригата на доставки за производство на електромобили. Създаването на акумулаторните клетки за моделите с електрическо задвижване е свързано с големи количества специфични суровини, чиито добив в някои страни и региони се извършва при отчасти неприемливи социални условия и  недопустимо въздействие върху околната среда. Ето защо Volkswagen заедно с редица други автомобилни производители се ангажира с подобряването на положението в страните на доставчиците на суровини. 

За литиево-йонните батерии, използвани в ID. моделите на Volkswagen са необходими следните суровини:

  • Литий (алкален метал)
  • Кобалт (преходен метал)
  • Графит (минерал)
  • Манган (преходен метал)
  • Мед (преходен метал)
  • Никел (преходен метал)

Екологично съобразен добив на суровини

От гледна точка на днешното ниво на технологиите, тези суровини са незаменими за производството на акумулаторните батерии за електромобилите. Всяка акумулаторна клетка се състои от два електрода, сепаратор и електролитна течност. Електродите от своя страна съдържат от една страна графит, а от друга литий, никел, манган и кобалт. Към днешна дата в масово произвежданите и сравними като свойства електрохимични средства за съхранение на енергия се използват предимно тези суровини. Проблемите при добива са свързани например с разхода на големи количества вода при извличането на литий от солените езера в Южна Америка, тъй като в тези области има голямо търсене и потенциален недостиг на водни ресурси. От друга страна, резултатите от едно проучване на германското  Федерално министерство на околната среда, природозащитата, ядрената безопасност и защитата на потребителите (BMUV) показват, че за извличането на необходимото за акумулаторната батерия на един електромобил количество литий се изразходва  само малко повече вода, отколкото за производството на един килограм говеждо месо например.

Литият и кобалтът се добиват в Австралия, Южна Америка и Африка

В момента Австралия е най-големият производител на литий - над половината от годишния световен добив се пада на континента в южното полукълбо. Освен там, голяма част от лекия метал се добива и в така наречения "Южноамерикански литиев триъгълник", съставен от Боливия, Аржентина и Чили. Тъй като това е един от най-сухите региони на земята, Volkswagen заедно с други партньори участва в "Responsible Lithium Partnership" - проект за насърчаване на устойчивото развитие и оптимизацията на управлението на природните ресурси под егидата на германското Дружество за международно сътрудничество GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). 

Най-големите в света количества кобалт за акумулаторните батерии на електромобилите се добиват в Демократична република Конго. Добивът е предимно в открити мини по методи, известни като "занаятчийски добив в малък мащаб", при което много от работниците копаят на собствен риск и при неприемливи, твърде несигурни условия. С цел да спомогне за подобряване на условията на труд и живот на хората в общностите около мините, Volkswagen участва на място в проекта "Cobalt for Development", който също се ръководи от GIZ.

Повече информация за "Cobalt for Development"

Контрол на екологичните и социални стандарти

В допълнение към тези проекти, групата Volkswagen и някои от марките в концерна членуват и участват и в редица международни инициативи и сдружения в рамките на различни индустрии като GBA (Global Battery Alliance) и RMI (Responsible Minerals Initiative) например. Целите на сътрудничеството с различните партньори в автомобилната индустрия и по веригата на формиране на стойността са съсредоточени върху трансфера на знания и опит, разработката на стандартизирани инструменти за оценка на риска и внедряването на устойчиви стандарти по отношение на човешките права, околната среда и следването на утвърдените норми и етични правила във веригите за доставка на суровини.

През месец март 2022 година Volkswagen се присъедини към инициативата за осигуряване на отговорен минен добив IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance). Тя представлява съюз от компании, минни оператори и организации с нестопанска цел, поставяща си задачата за налагане на общовалидни стандарти за по-добри условия в промишления минен добив на суровини. Намерението на Volkswagen е постепенно да внедри стандартите на IRMA в собствените си вериги за доставки. Освен редица други мерки, те включват осигуряването на здравето и безопасността на работниците и опазването на околната среда.

Така че последователната защита на климата следва да започне преди същинското производство в автомобилните компании. Споменатите суровини и материали за акумулаторните батерии невинаги се придобиват директно, защото производството на акумулаторни клетки в Германия все още се изгражда. Поради това в момента производителите купуват готови акумулаторни клетки и ги използват в по-нататъшния процес на производтво на акумулаторните модули и батерии. На този фон е разбираемо, че веригите на доставка в сферата на електрическата мобилност в момента са все още изключително сложни и понякога спазването на договорените с доставчиците екологични и социални стандарти е изключително трудно за наблюдение и контрол.

Доставчиците и партньорските фирми в чужбина следва да подпомогнат този процес.

 

Volkswagen е поел своята част от ангажимента, съгласувайки съответните стандарти със своите доставчици в т.нар. Code of Conduct, който изключва всякакви злоупотреби и по-специално нарушения на правата на човека като използването на детски труд в държавите на произход на суровините.

Към Code of Conduct

Потвърждение чрез блокчейн технологии и медиен скрийнинг

За да се оценят потенциалните спестявания на емисии на CO2 и да се координира и наблюдава прилагането на мерките, е необходима повече прозрачност. Една сравнително нова технология може да помогне тук: За да може да картографира и проследява веригата за доставки на суровини нагоре по веригата на производството до мината, Volkswagen също разчита на така наречената блокчейн технология и работи върху разработването на съответните решения. Този защитен от подправяне тип обработка на данни позволява пълна и защитена от фалшифициране документация на потоците от доставки - например, целият път на кобалта или лития от извличането до завода на Volkswagen може да бъде проследен почти напълно. Това има за цел да контролира всички доставчици и да идентифицира и намали възможните рискове за устойчивостта.

Volkswagen също си сътрудничи с доставчици на услуги, които използват изкуствен интелект, за да позволят цялостно тестване на доставчиците. Свободно достъпните интернет източници, включително социалните медии, се наблюдават постоянно и информацията за възможни нарушения от страна на доставчиците се предава в реално време.

"Closed Loop" - повече рециклиране и по-ограничена употреба на суровини 

Замяната на някои редки и оскъдни като залежи суровини за производството на акумулаторни батерии все още не е напълно  възможно, поради което ограничаването на общото потребление на суровини е особено важно. Разбира се, то следва да бъде съпроводено и с разширен процес на рециклиране, с което да се избегне непрекъснатата нужда от нов добив.

През 2020 година в експертния център за акумулатоирни клетки "Center of Excellence Battery Cell" в завода на Volkswagen в Залцгитер бе пуснато в експлоатация пилотно съоръжение за по-нататъшно развитие и усъвършенстване на процесите на рециклиране, върху което специалистите на компанията работят вече десет години. През месец януари 2021 година на същото място бе стартирано и първото съоръжение за рециклиране на акумулаторни батерии, а през месец септември 2021 година бяха открити и лабораториите за акумулаторни батерии, в които чрез дъщерното дружество PowerCo в бъдеще Volkswagen ще произвежда свои собствени акумулаторни клетки. Целта на процеса на рециклиране е възстановяването в условия на затворен суровинен кръговрат ("Closed Loop") на лития, мангана, кобалта и никела от излезлите от употреба акумулаторни елементи.

Това означава, че ако акумулаторните батерии вече не са подходящи за никакви форми на вторична употреба и т.нар Second Life приложения, т.е. не могат да се използват повече в своята цялост, материалите в тях ще бъдат оползотворени в процеса на  рециклиране. За целта акумулаторните батерии се проверяват, подлагат се на дълбок разряд и се демонтират, след което ценните суровини в тях се сепарират, обработват и подготвят за последваща употреба в заводите за акумулаторни клетки на Volkswagen или негови поддоставчици.

Рисковете при снабдяването на суровини

Volkswagen обръща особено внимание на стремежа към използване на възможно най-малки количества от ценните метали и редкоземните елементи за производството на своите автомобили. За тази цел концернът  внедри нови методи за снабдяване със суровини като част от нововъведената система за управление на риска, отразена в доклада Responsible Raw Materials Report за 2021 година.

В този доклад се разглеждат подробно мерките за намаляване на рисковете по отношение на правата на човека и околната среда при особено уязвимите вериги за доставка на суровини. Съдържанието му обхваща общо 16 високорискови суровини, сред които и материали за производството на акумулаторни батерии като литий и кобалт. Често най-големите рискове за човешките права и околната среда възникват на нива от веригата за доставки, с които Volkswagen няма преки договорни отношения. Това значително затруднява осигуряването на необходимата прозрачност, както и прилагането на специфичните за различни клонове на индустрията стандарти.

В новия доклад Volkswagen публикува за първи път данни за заводите за топене на калай, тантал, волфрам и злато в своите вериги за доставки. Освен това през 2021 година за доставчиците и веригата за доставки бяха въведени задължителни изисквания за екологична устойчивост.

Към "Responsible Raw Materials Report 2021"

Но има и редица други инициативи и кампании, от които Volkswagen също е част.  През 2021 година Volkswagen се присъедини към мораториума върху дълбоководния добив на суровини, при който възникват потенциално сериозни рискове за околната среда. Освен това компанията се присъедини и към Глобалната платформа за устойчив естествен каучук (GPSNR) и подкрепя изработването на единни изисквания за отчетност на компаниите във веригите за доставка на каучук. 

В бъдеще сътрудничеството с партньорите във веригата за доставки за производство на акумулаторни клетки и батерии ще бъде допълнително задълбочено по целия път от мините до готовите клетки. Всичко това цели осигуряването на максимално отговорно към обществото и околната среда снабдяване със суровини чрез надеждни системи за сертифициране.

Сертификат за „климатично неутрален продукт”

Количествата на емисиите, отделени в процеса на производството на електромобилите непрекъснато намаляват. ID. моделите на Volkswagen например отдавна се предават на новите им собственици с неутрален CO2 баланс1 - на практика това означава, че емисиите на CO2 в производството, които все още не могат да бъдат избегнати напълно, се компенсират чрез инвестиции в проекти за опазване на климата (закупуване на зелени сертификати). 

При предаване на автомобил от ID. семейството на краен клиент в Европа, TÜV NORD Cert му издава официален документ за "климатично неутрален продукт" по отношение на въглеродния баланс. Трябва да се отбележи, че в изчисляването на този баланс се вземат предвид и всички останали емисионни еквиваленти на CO2 по цялата верига на доставките, както и производството заедно с логистиката. Транспортът до дилърите на територията на цяла Европа, първото зареждане на акумулаторната батерия преди предаване и целия процес на рециклиране на автомобила без това на акумулаторната батерия с високо напрежение също са включени в този баланс.

Нашите ID. Модели Искате да ги опитате на пътя или направо да ги конфигурирате?
Тук можете да разгледате нашите ID. модели.

Искате ли да се запознаете по-отблизо с изцяло електрическите ID. модели? Защо не уговорите пробно шофиране при близкия дилър на Volkswagen? Или пък не използвате нашия онлайн конфигуратор, за да създадете своя мечтан и уникален ID. модел?

Ами сега!
Изглежда браузърът ви не е актуален. Може би уебсайтът ни не работи оптимално. Повечето браузъри (но не и MS Internet Explorer 11 и по-стари) все още работят добре.

Препоръчваме ви да актуализирате вашия уеб браузър!
Последната версия може да гарантира добро изживяване навсякъде в Интернет.

Благодарим ви за посещението,
Вашият Volkswagen екип